Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Meziresortní komise VODA-SUCHO

Během posledních roků, patrně v souvislosti s probíhající klimatickou změnou, se významně zvýšil výskyt epizod sucha. V reakci na významné epizody sucha z přelomu let 2013 a 2014 byly z iniciativy ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ve spolupráci s VÚV TGM, v.v.i. učiněny kroky ke vzniku pracovní skupiny SUCHO.

Na prvním jednání pracovní skupiny dne 9. 4. 2014 bylo konstatováno, že problematika sucha je v České republice úplně nové téma, a proto by bylo vhodné při jejím řešení využít zkušeností z řešení problematiky povodní. Povodním byla za posledních dvacet let na základě významných povodňových událostí věnována značná pozornost, která vedla k dnešní uspokojivé připravenosti z legislativního, organizačního i technického hlediska.

Díky tomu se po dohodě s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou spojila pracovní skupina SUCHO s již existující pracovní skupinou VODA, zřízenou při VÚMOP, v.v.i. a vznikla mezirezortní komise VODA-SUCHO (dále jen komise).
Komise je rozdělena na výkonný a poradní výbor a její činnost se řídí jednacím řádem komise.

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí uzavřelo Memorandum o spolupráci.

Cílem meziresortní komise Voda-SUCHO je připravit návrh koncepce ochrany před negativními dopady sucha pro území České republiky, která by v blízké až střednědobé budoucnosti zajistila obdobnou komplexní připravenost z hlediska problematiky sucha.

Prvním výstupem činnosti komise byl materiál s názvem „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, který Vláda ČR schválila dne 29. července 2015 usnesením č. 620.

Schválený materiál definoval 49 úkolů, jejichž splněním byly pověřeni zástupci jednotlivých dotčených resortů. Úkoly jsou rozděleny do šesti tematických skupin, které zahrnují monitorovací a informativní opatření, legislativní opatření, organizační a provozní opatření, ekonomické opatření, technické opatření, environmentální opatření a jiná opatření. Jedná se většinou o rozsáhlé výzkumné analýzy. O způsobu plnění jednotlivých úkolů má dle výše zmíněného usnesení informovat meziresortní komise členy vlády do konce roku 2016. Informace o stavu plnění opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody je ke stažení ve formátu pdf zde. Pro větší přehlednost obsahuje materiál pouze stručné plnění úkolů, podrobnější informace jsou uvedeny v příloze 1. V rámci plnění některých úkolů byly zadány výzkumné analýzy, odkaz na jejich souhrnné zprávy je uveden v plnění příslušných úkolů. Kvůli svému rozsahu nejsou součástí předkládaného vlastního materiálu.