Výpočet množství zachytitelné srážky

Aplikace vypočítá celkové množství zachytitelné srážky na základě ročního srážkového úhrnu v dané lokalitě a parametrů odvodňovaných povrchů.

>> zobrazit nápovědu <<
  • Vyberte katastrální území, ve kterém se nachází Vaše hodnocená provozovna.
  • Výběrem z nabídky typů odvodňovaných povrchů postupně přidejte do tabulky jednotlivé položky. Chybně vybrané položky je možné smazat kliknutím na křížek na konci řádku. Všechny vložené řádky tabulky je možné smazat stisknutím tlačítka "smazat vložené řádky".
  • Zadejte do tabulky plochu odvodňovaných povrchů.
  • Podle potřeby upravte hodnoty součinitelů odtoku, které jsou již v tabulce předvyplněné podle normy ČSN 75 9010. V případě některých povrchů jsou v tabulce v závorce za vstupním polem vyplněna rozmezí hodnot - s rostoucí tloušťkou propustné horní vrstvy odvodňovaného povrchu se součinitel odtoku snižuje až na uvedenou dolní mezní hodnotu.
  • Stisknutím tlačítka "exportovat do pdf" je možné vyexportovat tabulku do dokumentu ve formátu pdf. Podle nastavení použitého webového prohlížeče se buď zobrazí dialogové okno pro výběr místa uložení exportovaného souboru (pokud máte tuto volbu zapnutou v nastavení stahování souborů), nebo se exportovaný soubor objeví na liště webového prohlížeče (je uložen v adresáři pro dokumenty přihlášeného uživatele počítače - například C:\Users\JMENO_UZIVATELE\Downloads).
  • Pdf dokument postupu Vašeho výpočtu tvoří povinnou přílohu  Žádosti o poskytnutí práva k užívání ochranné známky Odpovědného hospodaření s vodou, konkrétně k prokázání bodové hodnoty 20 bodů v kritériu 5 „Nakládání se srážkovými vodami“.
  • Pro práci s aplikací jsou podporovány tyto webové prohlížeče alespoň v uvedené verzi nebo novější - Google Chrome 42.0, Microsoft Edge 14.0, Mozilla Firefox 40.0, Opera 29.0.

smazat vložené řádky
typ odvodňovaného povrchu součinitel odtoku
[-]
plocha povrchu
[m2]
množství zachytitelné srážky
[m3 / rok]
celkové množství zachytitelné srážky:
exportovat do pdf