Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Osvěta a vzdělávání veřejnosti

Osvěta a vzdělávání veřejnosti k zodpovědnému hospodaření s vodou - text z poziční zprávy o pokroku za rok 2018 k plnění opatření uvedených v Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky:

A) Co bylo uděláno pro splnění opatření/splnění cílů

Pro plnění opatření je dle Koncepce plánováno využít aktuálních revizí Rámcových vzdělávacích programů (RVP) škol k širšímu začlenění problematiky klimatických změn do výuky. MŽP sleduje proces revizí, které dosud probíhají jen pro střední odborné školy. Revize RVP pro MŠ, ZŠ a gymnázia se plánují na roky 2019 a 2020. Dle aktuálních informací z MŠMT a NÚV (odborný garant pro revize) bude docházet spíš k redukci a zjednodušování současných RVP a není jisté, zda se začlenění nových témat podaří.

V oblasti EVVO hrají důležitou roli neziskové organizace a zejména pak střediska ekologické výchovy, které nabízejí výukové programy školám, ale realizují osvětu i pro různé další cílové skupiny. Tato činnost je ze strany MŽP systémově podporována z několika zdrojů. Zaprvé každoročním grantovým schématem na podporu NNO, kde je ročně podpořena i řada projektů řešících osvětu ke klimatickým změnám. Druhým finančním zdrojem je pak Národní program Životní prostředí – aktuálně je to výzva č. 4/2018 na Pilíře EVVO pro podporu víceletých projektů a nedávná výzva 5/2018 – tzv. Národní síť EVVO na podporu denních i pobytových programů pro školy. Přehled a anotace výukových programů podpořených v rámci výzvy NPŽP 9/2016 je zde. Pro inspiraci zde uvádíme i přehled projektů podpořených v rámci výzvy č. 7/2016. Díky této podpoře mohou střediska ekologické výchovy zapojené do sítě Pavučina nabízet školám okolo 60ti různých výukových programů na adaptaci, sucho a hospodaření s vodou. Dále bylo v letech 2017–2018 realizováno 6 velkých nadregionálních vzdělávacích projektů. Přehled a anotace podpořených projektů jsou dostupné na webu www.suchovkrajine.cz.

V současné době je na MŽP připravován e-learningový program (tzv. ekologické minimum) určený pro státní správu. Část kurzu je věnována právě tématu vody, sucha a povodní. Spuštění programu se plánuje na rok 2019–2020.

Zmíněné dotační tituly „Dešťovka pro obce“ i „Dešťovka pro domácnosti“, popsané v kapitole „Podpora hospodaření se srážkovými vodami“, mají kromě snížení spotřeby pitné vody vést k zodpovědnému hospodaření s vodou. V rámci uznatelných nákladů aktivity 1.3.2 mohou být i doprovodné prvky podporující environmentální výchovu – jsou to např. perlátory, průtokoměry, spořiče splachování. Děti pak mohou přímo vidět, o kolik ve škole klesla spotřeba vody po zavedení úsporných technologií.

B) Co zbývá udělat pro splnění opatření/splnění cílů

MŽP bude pokračovat ve snaze začlenit témata změny klimatu a zodpovědného hospodaření s vodou do RVP. V dotačních výzvách MŽP i SFŽP se budou i nadále bodově prioritizovat projekty zaměřené na problematiku adaptací (zejména ve smyslu přizpůsobení se a zmírnění dopadů sucha) a mitigací. Zvažováno je vyhlášení soutěže pro školy, které se projektově věnují tématu adaptace, a vhodné výukové programy popularizovat. Dále je zvažován pilotní projekt na vyškolení poradců v oblasti efektivního hospodaření s vodou. Projekt by cílil k vyškolení 5–10 poradců či poradních míst, které by nabízeli jednak dálkové poradenství, ale i poradenství v terénu (na místě, v obcích, ve sdružení obcí apod.). Pomoc je hlavně cílena na starosty, kteří by chtěli pomoci vyřešit své problémy v obci a krajině. Variantně lze osvětu obcí řešit formou účelových seminářů po krajích ve spolupráci s krajskými úřady za finanční podpory TA nebo SFŽP.

C) Jaké náklady se pojí s realizací opatření/splnění cílů

V období 2017 až 2018 bylo alokováno pro osvětové a vzdělávací projekty k tématu cca 16 mil. Kč (10 mil. v rámci výzvy NPŽP na Pilíře EVVO, 3 mil. Kč v rámci výzvy NPŽP na Národní síť EVVO a odhadem 3 mil. Kč v rámci výzev grantového schématu MŽP na podporu projektů NNO). V letech 2019 až 2020 se předpokládá mírně rostoucí alokace (danou pokračující prioritizací projektů s daným tématem ve výzvách).